Foreningen Nutidens Kvinder Løgstør

Foreningens vedtægter

Vedtægter for Nutidens Kvinder Løgstør

§1.
Foreningens navn er: Nutidens Kvinder Løgstør og denne er hjemmehørende i Vesthimmerlands Kommune, med postadresse til enhver tid siddende formand.

§2.
Alsidig oplysning om kultur, hjem og samfund
. Foreningen er politisk neutral.
Foreningen arbejder efter formålsparagraffen
§3.
Optages som medlem kan enhver, som vil tilslutte sig foreningens formål. Indmeldelse kan ske hele året, og medlemskab træder i kraft, når kontingent er betalt. Udmeldelse skal ske ved henvendelse til Kasseren inden nytår, for at være gældende fra 1. januar.
§4.
Bestyrelsen indkalder med mindst 14 dages varsel til årlig generalforsamling, der afholdes inden den 1. marts med mindst følgende dagsorden:
 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetæller.
 3. Aflæggelse af beretning.
 4. Fremlæggelse af revideret regnskab.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 7. Valg af 2 suppleanter, hver for 1 år.
 8. Valg af revisor for 2 år, 1 revisor på valg hvert år.
 9. Valg af revisorsuppleant.
10. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
11. Eventuelt.
Stemmeret har alle medlemmer, der har betalt kontingent for indeværende år. Forslag de ønsker behandlet, må være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
§5.
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer og 2 suppleanter. Personvalg foregår skriftligt og afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Formanden vælges på generalforsamlingen, eller af den valgte bestyrelse. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær senest 14 dage efter generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsen fastlægger selv sig forretningsorden, og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er tilstede. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller ved dennes fravær næstformandens stemme afgørende.
§6.
Lokalforeningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem, elle af næstformanden og et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan meddele særlig fuldmagt.
§7.
Et flertal i bestyrelsen eller 1/4 af medlemmerne kan skriftligt fremsætte krav om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, med 14 dages varsel med angivelse om grund.
§8.
Bestyrelsen er ansvarlige for foreningens økonomi. Regnskabsåret følger kalenderåret. regnskabet revideres af de 2 valgte revisorer, senest 1 uge før generalforsamlingen.
§9.
Forslag til vedtægtsændringer skal vedtages med 2/3 flertal af fremmødte, øvrige forslag kræver almindeligt stemmeflertal.
§10.
Opløsningen af foreningen kræver, at det vedtages med 2/3 flertal blandt de fremmødte på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Tilovers blevne midler skal anvendes til almennyttige eller velgørende formål, der ligger naturligt i forlængelse af foreningens formål. Dette besluttes på den opløsende generalforsamling.
Således vedtaget på den skriftende generalforsamling d. 23. november 2005.

Nyeste kommentarer

09.03 | 14:42

hej Else Du kan meldes ind i foreningen ved at kontakte tove Nielsen på t...

08.03 | 16:48

hvordan melder jeg mig ind i Nutidens Kvinder??

23.01 | 20:04

hvor finder jeg bankkontonr. karsten Hansen

10.09 | 19:25

Teaterforestillingen "Danner er d. 12. september på Vitskøl - og ikke ...